Er hangt vanmiddag veel vanaf!

Vanmiddag om 16.00 uur heeft een delegatie van bewoners de Mathenesserdijk een gesprek met de voorzitter van de Deelgemeente Delfshaven en diens (juridische) medewerker(s) alsmede met de stadsmarinier J. Verbeek. De volgende bespreekpunten zijn vanuit bewoners ingebracht: 

“MEDESTANDERS
Op de Mathenesserdijk is een groot aantal eigenaren georganiseerd in actieve VvE’s en er zijn enkele sleutelfiguren die samen met de bewoners een actief netwerk vormen dat een heel groot deel van de Mathenesserdijk bestrijkt.
Wat we vragen van de deelgemeente is, om ons als medestanders te zien in het verbeteren van de Mathenesserdijk en blijk te geven van erkenning van de bijdrage die we leveren. Dat kan de deelgemeente doen door:
1. sleutelfiguren pro-actief informeren over van belang zijnde onderwerpen
2. in gesprek gaan om informatie te krijgen en gezamenlijk dingen aan te pakken
3. een oplossingsgerichte houding (‘warme wind mee’, trekkersrol door deelgemeente) in plaats van bureaucratisch(‘koude tegenwind’, ‘verkeerde loket’).
4. overdragen van relevante kennis voor het aanpakken van problemen
5. praktische ondersteuning, bijvoorbeeld in de zin van faciliteiten en onkostenvergoeding

HOT ITEMS
Er is een aantal concrete onderwerpen, waarbij dit al direct in de praktijk kan worden gebracht:
1. Aanpakken slechte verhuurders door het (juridisch) ondersteunen van VvE’s en gerichte handhaving.
2. Voorlichting aan eigenaren/bewoners over de regelgeving (bouwverordening, huisvestingsverordening) betreffende inwoning/kamerverhuur, om hen niet af te schrikken maar te helpen.
3. Invoeren van parkeervergunningen in de buurt ter bestrijding van parkeeroverlast door auto’s van buiten de buurt.
4. Ondersteunen van bewoners bij verbeteren van de leefomgeving (plantenbakken plaatsen, jeu-de-boul baan aanleggen, bestrijden zwerfvuil)

Via de pers, gesprekken en toegestuurde notities is al veel informatie gegeven over wat er zoal speelt. Met bovengenoemde punten willen we het gesprek brengen op afspraken om er iets aan te gaan doen.” (tot zover citaat) 

Dit “praatpapier” is eergisteren naar alle betrokkenen gemaild. 

Er hangt veel vanaf. 
Toen Premtime TV gisteren bij voorzitter Sam Lensen informeerde hoe het inmiddels was na de eerste uitzending bij Premtime TV op Nederland 3, vertelde deze over het onderhoud morgen met de stadsmarinier en met de deelgemeente: “Er hangt veel vanaf…”, meldde hij aan de redactie van Premtime TV. “…het is belangrijk om open en positief in dit gesprek te staan. Dat doen we ook. Maar het is ook tijd dat er iets gebeurt en dat het ditmaal niet bij praten blijft. Uit dit gesprek zal blijken of de overheid ons als bewoners van dit stuk Rotterdam ons serieus neemt”, zei hij.