Categorie archief: VvE

Vernieuwde website

De website van onze vereniging is vernieuwd. Niet alleen een nieuw jasje om goed zichtbaar te zijn op pc, tablet of smartphone maar ook een compleet nieuwe ‘motor’ op basis van het gebruiksvriendelijke  en veelzijdige WordPress.

20141110-vve-nwe-www

Verstopping riool/ pompput

Begin januari bleek de pompput weer verstopt met allerhande troep. De put was na daadkrachtig optreden van enkele eigenaren (waarvoor nogmaals dank!) vrij snel weer op orde.

In de toekomst zal een externe firma periodiek de pompput komen preventief schoonspuiten. Noodacties door eigenaren zullen dan hopelijk niet meer nodig zijn. Het onderhoud van de pompput en het achterriool is immers geen verantwoordelijkheid van enkele eigenaren, maar van ons allemaal.

20140221-nieuws-riool01   20140221-nieuws-riool02

Daarom is (zoals ook besloten in de ledenvergadering) een extern bedrijf ingeschakeld om e.e.a. geheel schoon te spuiten. Dit bedrijf trof in januari ook een ernstige opstopping aan in de achterleidingen. In de week van 18 februari is ‘zwaar geschut’ ingezet om deze opstopping(en) te verhelpen. Helaas is dit onderhoud niet tevoren aangekondigd en bij enkele eigenaren is voor zover het bestuur nu al weet sprake geweest van overlast. Het bestuur heeft hier contact over met het onderhoudsbedrijf.

We willen er nogmaals de aandacht op vestigen dat er géén (frituur)vet / olie, specie-/cementresten, textiel, verfresten etc. via het riool geloosd mag worden (art. 7.5 Huishoudelijk Reglement). Voor zover mogelijk zal het bestuur hier strenger op handhaven, evt. via boetes.

Renovatie: afronding

Het zal niemand ontgaan zijn dat de steigers van de kopgevelrenovatie eind december zijn verwijderd en dat de werkzaamheden zijn beëindigd. In december is er (zoals besloten in de ledenvergadering) nog een inspectie uitgevoerd door een onafhankelijke bouwkundige om te controleren of de werkzaamheden naar behoren en volgens contract zijn uitgevoerd. Hier zijn geen ernstige tekortkomingen uit naar voren gekomen.

20130609-renovatie02

Wel dienen er nog wat kleine werkzaamheden te worden verricht. Dit gebeurt in goed overleg met de aannemer (Huizerbouw) en de betreffende bewoners aan de kopgevels. Meer informatie over de afronding van de kopgevelrenovatie volgt in de voorjaarsvergadering.

Renovatie: start 2e fase

De 2e fase van de kopgevelrenovatie zal gaan 20130813-renovatie01aanvangen. Deze week (vanaf dinsdag 13 augustus a.s.) wordt de steiger afgebroken aan de zijde van 346 en wordt gestart met steigeropbouw bij nr. 328.

De voor- en achtergevel zijn in 2006 geheel gereinigd en gerenoveerd.20130813-renovatie02 De kopgevels zijn indertijd wel gereinigd maar niet gerenoveerd. Met deze 2e en laatste fase van de vervolgrenovatie zal het gevelproject afgerond kunnen worden. Het bestuur zal de leden, in het bijzonder de eigenaren van de kopgevels, ook gedurende deze fase informeren.

overlast20130813-renovatie03
Gedurende de renovatie zal er gewerkt worden  tussen ca. 07.00 en 18.00 uur. Betrokkenen spannen zich in overlast
te minimaliseren.

contact
Vragen of opmerkingen over het project? Neem contact op met het bestuur (info@vve-mathenesserdijk.nl).

Renovatie: Voortgang

Aannemer Huizer Bouw is na de steigeropbouw begonnen met de werkzaamheden aan de kopgevel bij nr. 346.

O20130609-renovatie0120130609-renovatie02 20130609-renovatie03m het project op schema te houden gaan de werkzaamheden (soms) door tot 18.00 en zal er ook op zaterdag gewerkt worden.

Renovatie: we gaan starten

Aannemer Huizer Bouw zal binnenkort conform ALV-besluit aanvangen met de kopgevelrenovatie. Volgende week (vanaf dinsdag 21 mei a.s.) wordt gestart met steigeropbouw bij nr. 346.

De voor- en achtergevel zijn in 2006 geheel gereinigd en gerenoveerd. De kopgevels zijn indertijd wel gereinigd maar niet gerenoveerd. Met deze vervolgrenovatie zal het gevelproject afgerond kunnen worden. Het bestuur zal de leden, in het bijzonder de eigenaren van de kopgevels, informeren middels nieuwsbrieven.

overlast
Gedurende de renovatie zal er gewerkt worden tussen ca. 07.00 en 17.00 uur. De betrokkenen spannen zich in overlast te minimaliseren.

 contact
Vragen of opmerkingen over het project? Neem contact op met het bestuur (info@vve-mathenesserdijk.nl).

Uitkomst ledenvergadering 3 december jl.

Tijdens de ingelaste ledenvergadering van 3 december jl. hebben de eigenaren een besluit genomen met betrekking tot de renovatie van de kopgevels conform de voorwaarden van een gekwalificeerde meerderheid (zie ook artikel 37 lid 5 van ons Splitsingsreglement).

De voorliggende vraag was met welke aannemer we in zee gaan om deze gevels te laten renoveren. Het hierop volgend besluit is unaniem genomen. De notulen van de vergadering zijn vandaag verzonden naar alle leden.

Overdracht VvE-beheer

Halverwege afgelopen november is de overdracht gestart van Van der Cammen Vastgoed B.V. naar Twinss VvE beheer. Hierop is ook de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aangepast. Momenteel wordt de bankrekening in orde gemaakt en op korte termijn zullen alle eigenaren bericht ontvangen met alle relevante informatie rondom onze nieuwe VvE-beheerder.

Overdracht VvE-beheer

Zoals besloten in de ledenvergadering is er gestart met de overdracht van het VvE-beheer. De werkzaamheden van Van Der Cammen worden overgenomen door Twinss VvE Beheer.

Voor de start van het nieuwe jaar zullen alle leden hierover schriftelijk worden geïnformeerd.

Notulen ingelaste ledenvergadering

De notulen van de ingelaste ledenvergadering van 18 april jl. zijn op dinsdag 8 mei 2012 beschikbaar gesteld aan onze vve-beheerder Van der Cammen Vastgoed (010-4141422). Deze is gevraagd de notulen zo spoedig mogelijk per post te verspreiden onder de eigenaren.