Agenda ledenvergadering 6 april 2011

Bij deze is de agenda voor de ledenvergadering bekend.
De ledenvergadering zal op dezelfde locatie gehouden worden als de vorige keer. Het is de 3e ledenvergadering in korte 20110310-vergadering2022tijd. In januari j.l. was er ook een ledenvergadering en in december j.l. ook. De komende vergadering van april is de zgn. “voorjaarsvergadering 2011″. De agenda is als volgt:

Agenda vergadering VVE Mathenesserdijk 328 t/m 346 op 6 april 2011 om 20.00 uur bij de bewonersorganisatie 1e etage van wijkgebouw Pier ’80, Rösener Manzstraat 86 te Rotterdam.

1. opening;
2. vaststellen aanwezige stemmen;
3. agendaberaad;
4. mededelingen en ingekomen stukken;
5. Notities vergadering 17 december 2010 en notulen laatste vergadering d.d. 12 januari 2011;
6. rapportage vanuit de commissies (informatief);
– juridische commissie
– tuincommissie
– kascontrolecommissie
– ballotagecommissie
– bestuursondersteunende commissie
– technische commissie (o.a. meerjarenonderhoudsplan)
7. compilatiestuk Jacco, Geranne, Marcel: samenstelling/verkiezingen/benoemingen commissies/bestuur (besluitvormend) (bijlage);
8. schotelantenne 344b (besluitvormend);
9. verslag vanuit de Monitorgroep/Bewonersplatform (informatief);
10. rondvraag en wat verder ter tafel komt;
11. datum volgende vergadering;
12. sluiting.

Bijlage.
De bij punt 7 genoemde bijlage zal volgen bij de hierboven weergegeven agenda, die per post aan de leden zal worden toegezonden. Het betreft hier een stuk dat is samengesteld uit andere stukken, die eerder geschreven zijn. Drie leden hebben deze compilatie gemaakt t.b.v. deze ledenvergadering.